Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Khối lớp 5

Khối lớp 5

Cập nhật lúc : 14:22 07/10/2016  
Thời khóa biểu lớp 5 năm học 2016 - 2017

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5

  NĂM HỌC 2016 - 2017

(Áp dụng từ ngày 22/08/2016)

 

 LỚP 5/1

  GVPT: Cao Hoàng Anh

 

BUỔI 
TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
SÁNG 1

7h30

Chào cờ

Toán

Tập đọc

Toán

Toán

2

8h10

Tập đọc

Kể chuyện

Toán

LT&C

T.L.Văn

3

9h 10

Toán

LT&C

T.L.Văn

Khoa học

Ôn Toán

4

9h50

Khoa học

Ôn T.Việt

Ôn Toán

Ôn T.Việt

SHL

5            
CHIỀU 1

14h00

Chính tả

Mỹ thuật

 

Tiếng Anh

Lịch sử

2

14h40

Luyện viết

Âm nhạc

 

Tiếng Anh

Đạo đức

3

15h40

HĐNGLL

Thể dục

 

Tin học

Địa lý

4  16h20


Thể dục

 

Tin học

Kỹ thuật

5            

Ghi chú: Mỗi tiết học 35 phút và nghỉ chuyển tiết 5 phút

 

 

LỚP 5/2

  GVPT: Cao Chánh Quý

 

BUỔI 
TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
SÁNG 1

7h30

Chào cờ

Toán

Tập đọc

Toán

T.L.Văn

2

8h10

Tập đọc

Kể chuyện

Toán

LT&C

Toán

3

9h 10

Toán

LT&C

T.L.Văn

Khoa học

Ôn Toán

4

9h50

Khoa học

Ôn T.Việt

Ôn Toán

Ôn T.Việt

SHL

5            
CHIỀU 1

14h00

Chính tả

Thể dục

 

Lịch sử

Tin học

2

14h40

Luyện viết

Thể dục

 

Đạo đức

Tin học

3

15h40

HĐNGLL

Âm nhạc

 

Địa lý

Tiếng Anh

4  16h20


 Mỹ thuật  

Kỹ thuật

Tiếng Anh

5            

Ghi chú: Mỗi tiết học 35 phút và nghỉ chuyển tiết 5 phútLỚP 5/3

GVPT: Nguyễn Thị Sê


BUỔI 
TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
SÁNG 1

7h30

Chào cờ

Toán

Tập đọc

Toán

Toán

2

8h10

Tập đọc

Kể chuyện

Toán

LT&C

Ôn Toán

3

9h 10

Toán

LT&C

T.L.Văn

Khoa học

T.L.Văn

4

9h50

Khoa học

Ôn T.Việt

Ôn Toán

Ôn T.Việt

SHL

5            
CHIỀU 1

14h00

Chính tả

Lịch sử

 

 Mỹ thuật

Tiếng Anh

2

14h40

Luyện viết

Đạo đức

 

Âm nhạc

Tiếng Anh

3

15h40

HĐNGLL

Địa lý

 

Thể dục

Tin học

4  16h20

 

 Kỹ thuật  

Thể dục

Tin học

5            

Ghi chú: Mỗi tiết học 35 phút và nghỉ chuyển tiết 5 phút