Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Khối lớp 4

Khối lớp 4

Cập nhật lúc : 09:49 07/10/2016  
Thời khóa biểu lớp 4 năm học 2016 - 2017

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4

  NĂM HỌC 2016 - 2017

(Áp dụng từ ngày 22/08/2016)

 

 LỚP 4/1

  GVPT: Đặng Thị Tưu

 

BUỔI
TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
SÁNG 1

7h30

Chào cờ

Toán

Toán

Toán

Toán

2

8h10

Toán

Chính tả

Tập đọc

Khoa học

T.L.Văn

3

9h 10

Tập đọc

LT&C

T.L.Văn

LT&C

Ôn T.Việt

4

9h50

HĐNGLL

Kể chuyện

Ôn T.Việt

Ôn Toán

SHL

5            
CHIỀU 1

14h00

Luyện viết

Lịch sử

 

Tin học

Thể dục

2

14h40

Ôn Toán

Đạo đức

 

Tin học

Thể dục

3

15h40

Khoa học

Địa lý

 

Tiếng Anh

Mỹ thuật

4  16h20


Kỹ thuật
 

Tiếng Anh

Âm nhạc

5            

Ghi chú: Mỗi tiết học 35 phút và nghỉ chuyển tiết 5 phút

 

 

LỚP 4/2

  GVPT: Cao Thị Cúc

 

BUỔI
TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
SÁNG 1

7h30

Chào cờ

Toán

Toán

Toán

Toán

2

8h10

Toán

Chính tả

Tập đọc

Khoa học

T.L.Văn

3

9h 10

Tập đọc

LT&C

T.L.Văn

LT&C

Ôn Toán

4

9h50

Khoa học

Kể chuyện

Ôn T.Việt

HĐNGLL

SHL

5            
CHIỀU 1

14h00

Ôn T.Việt

Tin học

 

Lịch sử

Mỹ thuật

2

14h40

Luyện viết

Tin học

 

Đạo đức

Âm nhạc

3

15h40

Ôn Toán

Tiếng Anh

 

Địa lý

Thể dục

4  16h20


 Tiếng Anh  

Kỹ thuật

Thể dục

5            

Ghi chú: Mỗi tiết học 35 phút và nghỉ chuyển tiết 5 phútLỚP 4/3

GVPT: Nguyễn Thị Phỉ


BUỔI
TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
SÁNG 1

7h30

Chào cờ

Toán

Toán

Toán

Toán

2

8h10

Toán

Chính tả

Tập đọc

Khoa học

T.L.Văn

3

9h 10

Tập đọc

LT&C

T.L.Văn

LT&C

Ôn Toán

4

9h50

Khoa học

Kể chuyện

Ôn T.Việt

HĐNGLL

SHL

5            
CHIỀU 1

14h00

Lịch sử

Tiếng Anh

 

Ôn Toán

Âm nhạc

2

14h40

Đạo đức

Tiếng Anh

 

Luyện viết

Mỹ thuật

3

15h40

Địa lý

Tin học

 

Ôn T.Việt

Thể dục

4  16h20

Kỹ thuật

 Tin học
 


Thể dục

5            

Ghi chú: Mỗi tiết học 35 phút và nghỉ chuyển tiết 5 phút