Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Khối lớp 3

Khối lớp 3

Cập nhật lúc : 09:31 07/10/2016  
Thời khóa biểu lớp 3 năm học 2016 - 2017

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3

 NĂM HỌC 2016 - 2017

(Áp dụng từ ngày 22/08/2016)

 

LỚP 3/1

 GVPT: Phan Thị Thái Hằng

 

BUỔI
TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
SÁNG 1

7h30

Chào cờ

Tiếng Anh

Toán

Tiếng Anh

Tập làm văn

2

8h10

Toán

Tiếng Anh

LT&C

Tiếng Anh

Luyện viết

3

9h 10

Tập đọc

Tin học

Tập viết

Thể dục

HĐNGLL

4

9h 50

Kể chuyện

Tin học

Ôn T.Việt

Thể dục

Ôn T.Việt

5            
CHIỀU 1

14h00

TN-XH

Toán

 

Toán

Toán

2

14h40

Đạo đức

Tập đọc

 

Chính tả

Ôn Toán

3

15h40

Thủ công

Chính tả

 

Ôn T.Việt

Âm nhạc

4  16h20

TN-XH

Ôn Toán  

Mỹ thuật

SHL

5            

  Ghi chú: Mỗi tiết học 35 phút và nghỉ chuyển tiết 5 phút

 

 

 

LỚP 3/2

 GVPT: Nguyễn Thị Ly Hạ

 

BUỔI
TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
SÁNG 1

7h30

Chào cờ

Tin học

Toán

TN-XH

Tiếng Anh

2

8h10

Toán

Tin học

LT&C

Đạo đức

Tiếng Anh

3

9h 10

Tập đọc

Tiếng Anh

Tập viết

Thủ công

Thể dục

4

9h 50

Kể chuyện

Tiếng Anh

Ôn T.Việt

TN-XH

Thể dục

5            
CHIỀU 1

14h00

Luyện viết

Toán

 

Toán

Toán

2

14h40

HĐNGLL

Tập đọc

 

Chính tả

Tập làm văn

3

15h40

Âm nhạc

Chính tả

 

Mỹ thuật

Ôn T.Việt

4  16h20

Ôn T.Việt

 Ôn Toán  

Ôn Toán

SHL
5            

 Ghi chú: Mỗi tiết học 35 phút và nghỉ chuyển tiết 5 phút

 


 

LỚP 3/3

 GVPT: Hoàng Thị Tuyến

 

BUỔI
TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
SÁNG 1

7h30

Chào cờ

Tập đọc

LT&C

Tin học

Thể dục

2

8h10

Toán

Toán

Toán

Tin học

Thể dục

3

9h 10

Tập đọc

Chính tả

Tập viết

Tiếng Anh

Tiếng Anh

4

9h 50

Kể chuyện

Ôn Toán

Ôn T.Việt

Tiếng Anh

Tiếng Anh

5            
CHIỀU 1

14h00

Luyện viết

TN-XH

 

Toán

Tập làm văn

2

14h40

HĐNGLL

Đạo đức

 

Chính tả

Toán

3

15h40

Ôn T.Việt

Thủ công

 

Ôn T.Việt

SHL

4

16h20

Âm nhạc

TN-XH

 

Ôn Toán

Mỹ thuật

5            

 Ghi chú: Mỗi tiết học 35 phút và nghỉ chuyển tiết 5 phút