Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Khối lớp 2

Khối lớp 2

Cập nhật lúc : 08:38 07/10/2016  
Thời khóa biểu lớp 2 năm học 2016 - 2017

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Áp dụng từ ngày 22/08/2016)


 

LỚP 2/1

GVPT: Cao Thị Chanh


BUỔI
TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
SÁNG 1

7h30

Chào cờ

Toán

Toán

Toán

Toán

2

8h10

Toán

Chính tả

TN-XH

Tập viết

Chính tả

3

9h 10

Tập đọc

Kể chuyện

Tập đọc

LT&C

Tập làm văn

4

9h 50

Tập đọc

Đạo đức

Thủ công

HĐNGLL

SHL

5            
CHIỀU 1

14h00

Ôn Toán

Thể dục

 

Luyện viết

Ôn Toán

2

14h40

Ôn Toán

Thể dục

 

Ôn T.Việt

Ôn T.Việt

3

15h40

Ôn T.Việt

Mỹ thuật

 

Ôn T.Việt

Ôn TN-XH

4  16h20   Âm nhạc  

Ôn Toán

 
5            

 Ghi chú: Mỗi tiết học 35 phút và nghỉ chuyển tiết 5 phút

 

 

LỚP 2/2

GVPT: Cao Thị Bé

 

BUỔI
TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
SÁNG 1

7h30

Chào cờ

Toán

Toán

Tập đọc

Toán

2

8h10

Toán

Chính tả

Tập viết

Toán

Chính tả

3

9h 10

Tập đọc

Kể chuyện

LT&C

Tập làm văn

Ôn T.Việt

4

9h 50

Tập đọc

Ôn T.Việt

Ôn Toán

HĐNGLL

SHL

5            
CHIỀU 1

14h00

Âm nhạc

Thủ công

 

Ôn Toán

Luyện viết

2

14h40

Mỹ thuật

TN-XH

 

Ôn Toán

Ôn T.Việt

3

15h40

Thể dục

Đạo đức

 

Ôn TN-XH

Ôn T.Việt

4  16h20

Thể dục

       
5            

Ghi chú: Mỗi tiết học 35 phút và nghỉ chuyển tiết 5 phútLỚP 2/3

GVPT: Cao Thị Khánh

 

BUỔI
TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
SÁNG 1

7h30

Chào cờ

Toán

Toán

Đạo đức

Toán

2

8h10

Toán

Chính tả

Tập viết

Thủ công

Chính tả

3

9h 10

Tập đọc

Kể chuyện

Tập đọc

TN-XH

Tập làm văn

4

9h 50

Tập đọc

Đạo đức

Ôn T.Việt

Ôn Toán

SHL

5            
CHIỀU 1

14h00

Mỹ thuật

Luyện viết

 

Toán

Ôn Toán

2

14h40

Âm nhạc

Ôn T.Việt

 

LT&C

Ôn Toán

3

15h40

Thể dục

HĐNGLL

 

Ôn Toán

Ôn TNXH

4

16h20

Thể dục

       
5            

Ghi chú: Mỗi tiết học 35 phút và nghỉ chuyển tiết 5 phút

 

 

LỚP 2/4

GVPT: Cao Văn Hóa


BUỔI
TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
SÁNG 1

7h30

Chào cờ

Toán

Tập đọc

Thể dục

Tập làm văn

2

8h10

Toán

Chính tả

Thủ công

Thể dục

Toán

3

9h 10

Tập đọc

Kể chuyện

Toán

Âm nhạc

Chính tả

4

9h 50

Tập đọc

Đạo đức

TN-XH

Mỹ thuật

SHL

5            
CHIỀU 1

14h00

Ôn T.Việt

Ôn Toán

 

Toán

Luyện viết

2

14h40

Ôn T.Việt

Ôn Toán

 

Tập viết

Ôn Toán

3

15h40

Ôn Toán

Ôn T.Việt

 

LT&C

Ôn T.Việt

4

16h20

Ôn Toán

Ôn T.Việt

 

HĐNGLL


5            

Ghi chú: Mỗi tiết học 35 phút và nghỉ chuyển tiết 5 phút