Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Video

Video

Tiếng Việt 5: Chính tả: (Nghe viết) Hà Nội – Luyện tập viết hoa tên người, tên địa lý Việt Nam


Kịch câm - Hội thi "Nét đẹp giáo viên" 2014


Thăm bến Nhà Rồng - Cô Tưu - Hội thi "Nét đẹp giáo viên" 2014


Lòng sĩ diện