In trang

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CBGVNV NĂM HỌC 2018 - 2019
Cập nhật lúc : 09:29 08/10/2018

Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng tại Điều lệ trường Tiểu học được ban hành theo Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Áp dụng thực hiện một số nội dung của Thông tư số: 28/ 2009/ - TT-BGD&ĐT về quy định chế độ làm việc CBGVNV trường Phổ thông;

Căn cứ vào tình hình thực tế của Trường Tiểu học Điền Hải năm học 2018 - 2019.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Điền Hải phân công nhiệm vụ áp dụng cho CBGVNV của trường năm học như sau: